Comissions

Comissió de docència

Les comissions de docència són els òrgans col·legiats als qui correspon la gestió de la formació sanitària especialitzada, entenent per això l’organització, la supervisió i el control del compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats en Ciències de la Salut.

Correspon a la comissió de docència de Tarragona facilitar la integració de les activitats formatives dels residents amb l’activitat assistencial i ordinària dels centres, planificant la seva activitat professional conjuntament amb els òrgans de direcció d’aquest.

Els òrgans de direcció dels diferents centres, els responsables dels dispositius on s’imparteixi la formació i les comissions de docència estan obligats a informar-se mútuament sobre les activitats laborals i formatives dels residents, a fí d’acordar la seva integració amb l’activitat assistencial dels centres o dispositius que es tracti.

La comissió de docència es reunirà, com a mínim quatre vegades l’ any.

Les citacions per a les reunions especificaran l’ordre del dia de la sessió i seran lliurades als membres de la comissió almenys amb 7 dies d’antel·lació al moment de la seva celebració. En cas d’una reunió extraordinària, caldrà avisar amb 48h d’antel·lació.

Formen part de la comissió de docència:

El president. Serà el cap d’estudis de la formació sanitària especialitzada a qui correspondrà la direcció de les activitats de planificació, organització, gestió i supervisió de la docència especialitzada.

Els vocals, que seran com a màxim 20 i s’escolliran de la següent manera:

6 vocals, els coordinadors docents de cada centre, en representació dels tutors, elegits pels propis tutors, per a un període de 4 anys, renovables.

6 vocals residents amb representació dels 3 hospitals, elegits pels propis residents, per a un període de 4 anys.

Un vocal designat per a un període de 4 anys pels òrgans de direcció assistencial de l’àmbit.

Un representant dels centres hospitalaris per on roten els residents.

Un representant del departament de Salut designat per l’IES.

Als àmbits on es formin infermeres especialistes, el/la coordinador/a de la subcomissió d’infermeria.

El secretari. Amb veu però sense vot, designat entre el personal dels serveis  administratius.

El vicepresident , que substituirà al president en cas d’absència, malaltia o vacant, serà un dels tutors vocals designat per acord adoptat per la majoria absoluta de la comissió de docència.

Comissió d’avaluació i acreditació

A la comissió d’avaluació i acreditació es tracten tots els aspectes relacionats amb les activitats docents, d’acreditació i avaluació de centres i de tutors de la unitat docent. És una comissió per treballar aquells aspectes tècnics específics que requereixen una dedicació impossible d’aconseguir en la comissió de docència, els temes a tractar per aquesta comissió seran proposats pels seus membres, per la comissió de docència o pel cap d’estudis de la unitat docent. Les decisions que prengui seran sempre informades a la comissió de docència.

Aquesta comisssió es reuneix segons necessitats, amb una periodicitat mínima de dos reunions per any i està formada per: cap d’estudis de la unitat, coordinadors docents dels centres docents i un representant dels tècnics de salut de la unitat.

Sempre que sigui necessari hi seran convidats altres membres de la unitat.

Comitè d’avaluació

En finalitzar l’any docent, seguint l’Ordre de 22 de juny de 1995, es formarà el comitè d’avaluació de la unitat docent.

Composició

(acord de 18 d’abril de 1997 dels coordinadors de les unitats docents de Catalunya)

  • Coordinador de la unitat docent.
  • Tutor hospitalari de MfiC.
  • Coordinadors docents de les ABS de referència.
  • 1 especialista (tècnic en salut).
  • 1 representant de l’entitat proveïdora.

La participació en els diferents organismes de la unitat resta oberta a tots els seus components, amb l’única limitació del dret de vot a la comissió assessora, restringit a les persones que hi pertanyen.

És fonamental que tots (tutors, tècnics, metges residents… ) prenguin consciència de la importància de participar en les activitats dels organismes citats, per tal d’aconseguir en els camps assistencials, docent i d’investigació que la unitat docent funcioni com a tal i pugui establir mecanismes de relació cada vegada més estrets entre els diferents àmbits i centres que la integren.