Supervisió dels residents

El RD 1146/2006 i el RD 183/2008 determinen la relació especial del resident com a laboral i formativa simultàniament, i com ha de ser la tutorització i la supervisió del MIR davant de les actuacions clíniques.

L’art 15 del RD183/2008 es refereix a la responsabilitat progressiva del resident, expressant textualment que: “implicará la asunción progresiva de responsabilidades  (…) y un nivel decreciente de supervisión , a medida que se avanza en la adquisición de responsabilidades”.

Per tal de garantir la supervisió i l’adquisició progressiva de responsabilitats per part dels residents, al llarg del seu procés formatiu les UUDD de Catalunya van elaborar el següent document on s’especifica   la responsabilitat i supervisió dels residents MIR i dels EIR