Tutories

El/la tutor/a és el professional especialista que té com a missió planificar i col·laborar activament en l’aprenentatge dels coneixements, habilitats i actituds del resident.

Amb la finalitat de fer el seguiment del procés d’aprenentatge la tutoria realitzarà 4 reunions anuals amb els residents assignats i farà el seguiment de la seva avaluació formativa així com els informes avaluatius corresponents per realitzar l’avaluació sumativa del resident.

La tutoria, a excepció de causes justificades, serà la mateixa durant tot el període formatiu, i es prioritza l’assignació sempre que sigui possible de dos residents/un tutor.

El nomenament del tutor s’efectuarà per part del gerent territorial de l’ICS prèvia acreditació pel Departament de Salut de Catalunya, segons els criteris establerts.

Les principals funcions del tutor són les de planificar, gestionar, supervisar i avaluar tot el procés de formació, proposant mesures de millora en la impartició del programa així com les modificacions que consideri pertinents de l’itinerari formatiu del resident.

Les funcions específiques són:

 • Orientar al resident durant tot el període formatiu: detecció necessitats i determinació dels objectius formatius.
 • Supervisar la formació mitjançant  les entrevistes tutor-resident.
 • Ser el seu referent-interlocutor per la:
  • Resolució de conflictes.
  • Acollida i informació.
 • Afavorir l’autoaprenentatge i la responsabilitat progressiva del resident.
 • Fomentar l’activitat docent i investigadora.
 • Realitzar l’avaluacio formativa i sumativa del resident.
 • Participar en l’elaboració de la memòria anual.