Rotacions

 

Per tal de garantir les competències a assolir, els tutors i la Comissió de Docència elaboraran els plans individuals de formació (itineraris formatius) que s’adaptaran a les característiques i  recursos de cada unitat docent.

Cada resident disposarà de l’itinerari formatiu adaptat a les característiques específiques dels diferents dispositius de la unitat docent. Aquí podeu trobar:

Rotacions pels dispositius per medicina

Rotacions pels dispositius per infermeria

1.-Objectius formatius

Els objectius generals d’aprenentatge en Atenció Primària per als residents de Medicina Familiar i Comunitària a assolir en les diferentes estades formatives els trobareu aquí

També trobarem detallades:

 

2.-Rotacions externes

Les rotacions externes són aquells períodes formatius, autoritzats per la corresponent comunitat autònoma, que es duen a terme en centres o dispositius no previstos en el programa de formació ni en l’acreditació atorgada al centre o unitat docent. (RD183/2008 Art 21).

Aquí trobareu tota la informació necessària per a la seva sol·licitud:

Requisist rotació externa

Normativa de Rotacions Externes dels Residents

Fitxa sol licitud DE ROTACIÓN EXTERNA

Documentació per aportar per a la rotacion-externa

3.-Rotacions rurals

La rotació per un centre rural està contemplada en el programa de l’especialitat:

Normativa de la rotació rural

Rotació rural. Projecte docent. Document marc

Centres on poder fer la  Rotació Rural per medicina de familia

Centres on fer la Rotació rural d’infermeria familiar i comunitària