Normatives

Les normatives vigents que regulen les unitats docents són:

Decret d’aspectes formatius: Real decreto 183/2008, de 8 de febrer, pel que es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada.

Decret d’aspectes laborals: Real decreto 1146/2006, de 6 de octubre, pel que es regula la relació laboral especial de residència per a  la formació d’especialistes en Ciències de la Salut.

Decret  165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya:

Aquest  nou Decret  té per objecte l’ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada a Catalunya, de conformitat amb la legislació bàsica de l’Estat en aquesta matèria.