Bibliografia i webgrafia

Bibliografia recomanada

EIR familiar i comunitaria

MIR

 Àrea d’Atenció Primària

 • Taylor R. Medicina de Familia. Principios y práctica. 6ª ed. Barcelona: Masson; 2006.
 • Pritchard, P. Manual de Atención Primaria de Salud. Su naturaleza y organización. Madrid: Díaz de Santos, 1990.
 • Martín Zurro A, Cano Pérez JF.   Atención Primaria. Concepto, Organización y Práctica Clínica.   6ª ed. Madrid: Elsevier; 2008.
 • Goroll, A. H. Primary Care Medicine. Philadelphia: Lippincott company, 2006.
 • semFYC. Tratado de Medicina de Familia y Comunitaria. Barcelona: semFYC; 2007.
 • semFYC. Guía de Actuación en Atención Primaria. 3ª ed. Barcelona: semFYC; 2006.

Àrea d’Epidemiologia, d’Estadística i Metodologia de Recerca

 • Argimón Pallàs, J. M., Jiménez Villa, J. 3ª ed. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Barcelona: Elsevier, 2004.
 • Abransom, J. H., Abransom, Z. H. Survey methods in Community Medicine. New York: Churchill Livingstone, 1999.
 • Fletcher, R. H., Fletcher, S.W., Wagner, E.H. Clinical Epidemiology: the essentials. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
 • Rothman, K. J. Epidemiología moderna. Madrid: Díaz de Santos, 1987.
 • Sackett et al. Epidemiología clínica: ciencia bàsica para la medicina clínica. Ed. Médica Panamericana, 1994.
 • Sackett DL. Medicina Basada en la Evidencia. Cómo ejercer y enseñar la MBE. 2ª ed Madrid: Chunchill-Livinstone; 2000.
 • Hulley BS, Cummings SR. Diseño de la investigación clínica. Un enfoque epidemiológico. Barcelona: Doyma, 1993.
 • Jiménez Villa J, Argimon Pallàs JM, Martín Zurro A, Vilardell Tarrés M, editores. Publicación científica biomédica: Cómo escribir y publicar un artículo de investigación. Barcelona: Elsevier España; 2010.
 • Daly, L. E., Bourke, G. J. Interpretation and Uses of Medical Statistics. Blackwell Science, 2000.
 • Colton, T. Estadística en Medicina. Barcelona: Salvat, 1979.

Àrea de Salut Pública i Administració Sanitària

 • Pineault, R., Davelury, C. La Planificación Sanitaria: conceptos, métodos, estrategias. Barcelona: Masson, 1989.
 • Sonis, A. Actividades y técnicas de Salud Pública. Buenos Aires: El Ateneo, 1990.
 • Sonis, A. Atención de la salud. Medicina Sanitaria y Administración de Salud. Buenos Aires: El Ateneo, 1983.
 • Muir JA. Atención Sanitaria basada en la evidencia. Cómo tomar decisiones en gestión y política sanitaria. Madrid: Churchill Livingstone, 1997.

Àrea de Salut Mental

 • Borrell, F. Entrevista Clínica: manual de estrategias prácticas. Barcelona: semFYC, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, 2004.
 • López-Ibor Aliño, J. J., Valdés Miyar, M. DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los transtornos mentales (American Psychiatric Association). Barcelona: Masson, 2002.
 • Israel, L. El médico frente al enfermo. Barcelona: José Batlló, 1976.
 • Tizón, J.L. Componentes psicológicos de la práctica médica. Una perspectiva desde la Atención Primaria. Barcelona: Biblària, 1996.
 • Balint, M. El médico, el paciente y la enfermedad. Buenos Aires: Libros Básicos, 1961.

Pàgines web d’interès

Associacions de Metges de Família:

Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria

Word Organisation of Family Doctors

Programa d’Activitats Comunitàries en Atenció Primària

 Associacions de residents:

Vocalia de Metges Residents de la CAMFiC

Vocalía semFYC de residentes

Secció de residents del COMB

Asociación española de Médicos Internos Residentes

Altres organismes:

Catalans:

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Institut Català de Farmacología

Acadèmia Ciències Mèdiques i la Salut de Catalunya i Balears

Institut Municipal d’Investigació Mèdica

Agència de Salut Pública de Barcelona

 Estatals:

Ministerio de Sanidad y Consumo

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

 Internacionals:

Word Health Organisation

Center for Disease Control and Prevention (EUA)

Food and Drug Administration (EUA)

The International Network of Agencies for Health Technology Assessment

National Health Service (Regne Unit)

Bioètica:

Grup d’Ètica de la CAMFiC

Comité d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària de Salut de la Fundació Gol i Gurina

 Generalitat de Catalunya:

Generalitat de Catalunya

Institut Català de la Salut

Xarxa Aupa de Salut Comunitària

Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca

 Cerca bibliogràfica:

Biblioteca presencial i digital, i centre de gestió del coneixement en ciències de la salut Accés restringit a metges col·legiats.

National Library of Medicine (EUA)  

Metabuscador de fonts primàries i secundàries de medicina basada en l’evidència

Metabuscador de fuentes primarias y secundarias de  medicina basada en la evidencia

 Guies de pràctica Clínica i revisions bibliogràfiques:

Guies cliniques breus i revisió d’articles

Clinical evidence

Evidencia clinica

Centro Cochrane Iberoamericano

Informació mèdica. Medicina Basada en l’Evidència. Guies de Pràctica Clínica

Catàleg de Guies de Pràctica Clínica i eines metodològiques per a la seva elaboració

Guies de pràctica clínica per a Atenció Primària (en castellà)

Informació per a pacients:

Informació per a pacients (EUA)

Informació per a pacients. Govern del EUA

Informació mèdica per a pacients, associada a la Harvard Medical School

Revistes d’interès

Específicament d’atenció primària:

AMF (Actualización en Medicina de Familia)

FMC (Formación Médica Continuada)

AFP (American Family Physician)

Atención Primaria

British Journal of General Practice

European Journal of General Practice

Family Practice

Journal of Family Practice

Annals of Family Medicine

Scandinavian Journal of Primary Health Care

Canadian Family Physician

Altres d’atenció primària:

New England Journal of Medicine

JAMA (The Journal of the American Medical Association)

BMJ (British Medical Journal)

Annals of Internal Medicine

The Lancet

Medicina Clínica

Gaceta Sanitaria

Salut pública:

American Journal of Public Health

Public health reports

 Promoció de la salut i educació sanitària:

Patient Education and Counseling