Avaluacions

L’avaluació del procés formatiu es basa en estratègies de:

Avaluació sumativa: dirigides a valorar la suficiència d’allò que s’aprèn en relació a un estàndard mínim prèviament definit.

Per tal de poder tirar endavant el procés avaluatiu global, els residents i els tutors/responsables docents haureu d’utilitzar diferents documents que podeu trobar a continuació:

1-Pla d’avaluació global de la Unitat Docent de Tarragona ,on trobareu com es realitza l’avaluació global dels residents.

2-Full d’avaluació de les rotacions full que ha d’omplir el tutor o responsable docent de cada rotació o àrea formativa quan el resident finalitza la seva estada en el servei.

3-Avaluació del tutor , full que ha d’omplir el resident en relació al seu tutor d’atenció primària.

4-Avaluació dels serveis , full que ha d’omplir el resident de cada servei al final de la rotació i que ha de remetre a la Unitat Docent.

5-Avaluació de l’estructura docent , full que ha d’omplir cada resident anualment i remetre a la Unitat Docent.

Avaluació  formativa: delimita elements de millora docent en l’aprenentatge dels discents, i en l’organització i/o recursos del propi programa a la vista dels resultats obtinguts després de l’aplicació de diversos mètodes de valoració.

Els residents per tal de poder realitzar l’avaluació formativa disposeu del llibre del residents

Anuncis